مبسان

شرکت بازرگانی مبسان

ميزان مصرف انرژي در جهان در هر دهه به دو برابر افزايش مي يابد و پيش بيني شده است كه طي سال هاي 2001 تا سال 2025، روند مصرف انرژي در جهان به ميزان 54 درصد افزايش خواهد يافت.

جالب توجه اينكه در اين چشم انداز بيشترين ميزان مصرف انرژي به كشورهاي در حال توسعه اي مثل ايران اختصاص دارد. گزارش اتحاديه جهاني انرژي مكمل اين واقعيت در كشور ما است كه بارها در مطبوعات و رسانه ها و طي گزارش هاي مكرر با آن مواجه شده ايم: يعني سرانه مصرف و اتلاف انرژي در ايران فوق العاده زياد و سرسام آور است! آمارها حاكي از آن است كه مصرف فرآورده هاي نفتي در ايران در كمتر از دو دهه به 3 برابر افزايش پيدا كرده است و متوسط مصرف سالانه انرژي در ايران از رشدي حدود 10 درصد برخوردار است. از سوي ديگر مصرف نادرست و اتلاف غيرمنطقي و نامعقول انرژي، هزينه هاي ميلياردي براي كشور در پي داشته است. مهمترين عواملي كه در اين خصوص مزيد بر علت شده و موجب شده تا سرانه مصرف و اتلاف انرژي در كشور ما چنين روند وحشتناكي به خود بگيرد، را مي توان به صورت زير برشمرد:
اتكا به روش هاي سنتي •
استفاده از فناوري هاي قديمي در صنايع •
عدم اصلاح و نوسازي ساختار قديمي •
فراواني و ارزان بودن قيمت سوخت و منابع فسيلي (به نحوي كه قيمت آب معدني از سوخت مصرفي در كشور بيشتر است!)
نبود فرهنگ بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي •
عدم اطلاع رساني و آموزش هاي مناسب •
... عدم آگاهي و آشنا نبودن غالب افراد با مديريت بهره وري و بهينه سازي انرژي و •
همگي از جمله دلايل افزايش سرانه مصرف و اتلاف بي رويه انرژي در كشور به شمار مي روند. در این جا می خواهیم به معرفی سیستمی بپردازیم که بتواند میزان مصرف انرژی الکتریکی منازل را کنترل نموده و آن را مدیریت نماید به طوری که بدون خدشه دار کردن رفاه صاحبان منازل، صرفه جویی در میزان مصرف برق داشته باشند. با توجه به رشد سريع جمعيت و وابستگي روز افزون جوامع بشری به منابع انرژي، ادامه روند کنوني افزايش مصرف اين منابع، در آينده اي نه چندان دور ما را با بحران شديد روبرو خواهد ساخت. طی چند دهه گذشته تحقیقات بسیار زیادی در بخش انرژی جهان صورت گرفته است و نتیجه آن بکارگیری سیاستگذاری¬های کاهش دهنده نرخ استفاده از انرژی الکتریکی و در مقابل آن استفاده از منابع جدید انرژی است. هدف تمامی این فعالیت ها به وجود آوردن فضایی با حداقل خطر برای محیط زیست است. بهینه سازی مصرف انرژی و به تبعیت از آن استقرار سیستم ممیزی انرژی در کشور یکی از اهداف اساسی برنامه های توسعه می باشد. این هدف بر اساس بند "و" تبصره 19 قانون دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سیاستهای مصوب فصل دوم ماده 121 قانون برنامه سوم توصعه اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته است. بهینه سازی مصرف انرژی و ارتقاء سطح کيفی مصرف در يك واحد صنعتی،خانگی و تجاری با توجه به مشخص بودن میزان انرژی لازم برای آن واحد،با كاهش تلفات آغاز و سپس با بهسازی فرآيند، مديريت بار و انرژی، افزايش راندمان تجهيزات با ايجاد تغيير یا تعويض تجهيز، افزايش بازيابی حرارتی و بازيافت جريان های جرمی هدررفته و نقطه شروع برای دستيابی به حالت بهينه مصرف در يك واحد صنعتی،خانگی و تجاری به طور کلی به مجموعه فعاليت‌های انجام گرفته که منجر به تعيين وضعيت کمی و کيفی مصرف انرژی در آن واحد خانگی و تجاری و ارائه روش‌های ارتقاء شرايط موجود می‌گردد، مميزی انرژی اطلاق می گردد که ازاهداف تاسیس این شرکت می باشد. اهداف اصلی ذيل در پروژه‌های ممیزی انرژی مد نظر قرار می‌گيرند: شناسايی مقادير و چگونگی مصرف انرژی و تعيين ضرايب شدت مصرف انرژی (معاينه سيستم)
ارائه راهكارهايی جهت كاهش مصرف و شدت مصرف انرژی (درمان سیستم)
تدوين فعاليت‌های گروه انرژی واحد جهت بررسی و كنترل وضعيت مصرف انرژی (مراقبت سیستم)
اهميت اجراي اين پروژه ها را مي‌توان از سه جهت مورد توجه قرار داد:
کاهش هزينه براي کارخانه‌ها، ساختمانها و مراکز تجاری •
کاهش مصرف انرژي (با توجه به اينکه يارانه زيادي بابت تولید انرژي در کشور پرداخت مي‌شود و بویژه با توجه به اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در آینده نزدیک در کشور)
کاهش آلودگي محيط زيست •

copyright mabsun